针灸学返回

《针灸学》

绪 言

第一章 经络总论

一、经络的组成和作用

二、经络的标本、根结、气街、四海

三、经络的生理功能和临床应用

第二章 腧穴总论

一、腧穴的发展、分类和命名

二、腧穴的作用

三、特定穴的意义和特点

四、腧穴的定位

第三章 经络腧穴各论

十二经脉 一、手太阴肺经(共11穴)

(1) 中府 ZhōngFǔ

(2) 云门 Yúnmén

(3) 天府 Tiānfǔ

(4) 侠白 Xiábái

(5) 尺泽 Chǐzé

(6) 孔最 Kǒngzuì

(7) 列缺 Lìeqūe

(8) 经渠 Jīngqú

(9) 太渊 Tàiyuān

(10) 鱼际 Yújì

(11) 少商 Shàoshāng

十二经脉 二、手阳明大肠经(共20穴)

(1) 商阳 shāngyáng

(2) 二间 èrjiān

(3) 三间 Sānjiān

(4) 合谷 Hégǔ

(5) 阳溪 Yángxī

(7) 偏历 Piānlì

(7) 温溜 Wēnpū

(8) 下廉 Xiàpán

(9) 上廉 Shàngpán

(10) 手三里 Shǒusānlǐ

(11) 曲池 Qūchí

(12) 肘髎 Zhǒupáo

(13) 手五里 Shǒuwǔlǐ

(14) 臂臑 Bìnào

(15) 肩髃 Jiānyú

(16) 巨骨

(17) 天鼎 Tiāndǐng

(18) 扶突 Fútū

(19) 口禾髎 KǒuHépáo

(20) 迎香 Yíngxiāng

十二经脉 三、足阳明胃经(共45穴)

(1) 承泣 Chéngqì

(2) 四白 Sìbái

(3) 巨髎 Jù1iáo

(4) 地仓 Dìcāng

(5) 大迎 Dàyíng

(6) 颊车 Jiáchē

(7) 下关 Xiàguān

(8) 头维 Tóuwéi

(9) 人迎 Rényíng

(10) 水突Shǔitū

(11) 气舍 Qìshě

(12) 缺盆 Qūepén

(13) 气户 Qìhù

(14) 库房 Kùfáng

(15) 屋翳 Wūyì

(16) 膺窗 Yìngchuāng

(17) 乳中 Rǔzhōng

(18) 乳根 Rǔgēn

(19) 不容 Bùróng

(20) 承满 Chéngmǎn

(21) 梁门 pángmén

(22) 关门 Guānmén

(23) 太乙 Tàiyǐ

(24) 滑肉门 Huáròumén

(25) 天枢 Tiānshū

(26) 外陵 Wàilíng

(27) 大巨 Dàjù

(28) 水道 ShuǐDào

(29) 归来 Guīlái

(30) 气冲 Qìchōng

(31) 髀关 Bìguān

(32) 伏兔 Fútù

(33) 阴市 Yīnshì

(34) 梁丘

(35) 犊鼻 Dúbí

(36) 足三里 Zúsānlǐ

(37) 上巨虚

(38) 条口

(39) 下巨虚

(40) 丰隆 Fēnglóng

(41) 解溪

(42) 冲阳

(43) 陷谷 Xiàngǔ

(44) 内庭 Nèitíng

(45) 厉兑 Lìduì

十二经脉 四、足太阴脾经(共21穴)

(1) 隐白 Yǐnbái

(2) 大都 Dàdū

(3) 太白 Tàibái

(4) 公孙 Gōngxūn

(5) 商丘 Shāngqiū

(6) 三阴交 Sānyīnjiāo

(7) 漏谷 Lòugǔ

(8) 地机 Dìjī

(9) 阴陵泉 Yīnlíngquán

(10) 血海 Xuèhǎi

(11) 箕门Jìmén

(12) 冲门 Chōngmén

(13) 府舍 Fùshě

(14) 腹结 Fùjié

(15) 大横 Dàhéng

(16) 腹哀 Fùāi

(17) 食窦 Shídòu

(18) 天溪 Tiānxī

(19) 胸乡 Xiōngxiāng

(20) 周荣 Zhōuróng

(21) 大包 Dàbāo

十二经脉 五、手少阴心经(共9穴)

(1) 极泉 Jíquán

(2) 青灵 Qīnglíng

(3) 少海 Shàohǎi

(4) 灵道 Língdào

(5) 通里 Tōnglǐ

(6) 阴郄 Yīnxì

(7) 神门 Shénmén

(8) 少府 Shàofǔ

(9) 少冲 Shàochōng

十二经脉 六、手太阳小肠经(共19穴)

(1) 少泽 Shàozé

(2) 前谷 Qiángǔ

(3) 后溪 Hòuxī

(4) 腕骨 Wàngǔ

(5) 阳谷 Yánggǔ

(6) 养老 Yǎnglǎo

(7) 支正 Zhīzhèng

(8) 小海 Xiǎohǎi

(9) 肩贞 Jiānzhēn

(10) 臑俞 Nàoshū

(11) 天宗 Tiānzōng

(12) 秉风 Bǐngfēng

(13) 曲垣 Qūyuán

(14) 肩外俞 Jiānwàishū

(15) 肩中俞 Jiānzhōngshū

(16) 天窗 Tiānchuāng

(17) 天容 Tiānróng

(18) 颧髎 Quánpáo

(19) 听宫 Tīnggōng

十二经脉 七、足太阳膀胱经(共67穴)

(1) 睛明 Jīngmíng

(2) 攒竹 Cuánzhú

(3) 眉冲 Méichōng

(4) 曲差 Qǔchā

(5) 五处 Wǔchù

(6) 承光 Chéngguāng

(7) 通天 Tōngtiān

(8) 络却 Luòquè

(9) 玉枕 Yùzhěn

(10) 天柱 Tiānzhù

(11) 大杼 dàzhù

(12) 风门 fēngmén

(13) 肺俞 fèishū

(14) 厥阴俞 juéyīnshū

(15) 心俞 Xīnshū

(16) 督俞 Dūshū

(17) 膈俞 Géshū

(18) 肝俞 Gānshū

(19) 胆俞 Dǎnshū

(20) 脾俞 Pǐshū

(21) 胃俞 Wèishū

(22) 三焦俞 Sānjiāoshū

(23) 肾俞 Shènshū

(24) 气海俞 Qìhǎishū

(25) 大肠俞 Dàchángshū

(26) 关元俞 Guānyuánshū

(27) 小肠俞 Xiǎochángshū

(28) 膀胱俞 Pángguāngshū

(29) 中膂俞 Zhōnglǚshū

(30) 白环俞 Báihuánshū

(31) 上髎 Shàngpáo

(32) 次髎 Cìpáo

(33) 中髎 Zhōngpáo

(34) 下髎 Xiàpáo

(35) 会阳 Huìyáng

(36) 承扶 Chéngfú

(37) 殷门 Yīnmén

(38) 浮郄 Fúxì

(39) 委阳 Wěiyáng

(40) 委中 Wěizhōng

(41) 附分 Fùfēn

(42) 魄户 Pòhù

(43) 膏肓 Gāohuāng

(44) 神堂 Shéntáng

(45) 譩嘻 Yìxǐ

(46) 膈关 Gěguān

(47) 魂门 Húnmén

(48) 阳纲 Yánggāng

(49) 意舍 Yìshě

(50) 胃仓 Wèicāng

(51) 肓门 Huāngmén

(52) 志室 Zhìshì

(53) 胞肓 Bāohuāng

(54) 秩边 Zhìbiān

(55) 合阳 Héyáng

(56) 承筋 Chéngjīn

(57) 承山 Chéngshān

(58) 飞扬 Fēiyáng

(59) 跗阳 Fùyáng

(60) 昆仑 Kūnlún

(61) 仆参 Púcān

(62) 申脉 ShēnMài

(63) 金门 Jīnmén

(64) 京骨 Jīnggǔ

(65) 束骨 Shùgǔ

(66) 足通谷 Zútōnggǔ

(67) 至阴 Zhìyīn

十二经脉 八、足少阴肾经(共27穴)

(1) 涌泉 Yǒngquán

(2) 然谷 Rángǔ

(3) 太溪 Tàixī

(4) 大钟 Dàzhōng

(5) 水泉 Shuǐquán

(6) 照海 Zhàohǎi

(7) 复溜 Fùpū

(8) 交信 Jiāoxìn

(9) 筑宾 Zhùbīn

(10) 阴谷 Yīngǔ

(11) 横骨 Hénggǔ

(12) 大赫 Dàhè

(13) 气穴 Qìxué

(14) 四满 Sìmǎn

(15) 中注 Zhōngzhù

(16) 肓俞 Huāngshū

(17) 商曲 Shāngqū

(18) 石关 Shíguān

(19) 阴都 Yīndū

(20) 腹通谷 Fùtōnggǔ

(21) 幽门 Yōumén

(22) 步廊 Bùláng

(23) 神封 Shénfēng

(24) 灵墟 Língxū

(25) 神藏 Shéncáng

(26) 彧中 Yùzhōng

(27) 俞府 Shūfǔ

十二经脉 九、手厥阴心包经(共9穴)

(1) 天池 Tiānchí

(2) 天泉 Tiānquán

(3) 曲泽 Qūzé

(4) 郄门 Xìmén

(5) 间使 Jiānshǐ

(6) 内关 Nèiguān

(7) 大陵 Dàlíng

(8) 劳宫 Láogōng

(9) 中冲 Zhōngchōng

十二经脉 十、手少阳三焦经(共23穴)

(1) 关冲 Guānchōng

(2) 液门 Yèmén

(3) 中渚 Zhōngzhǔ

(4) 阳池 Yángchí

(5) 外关 Wàiguān

(6) 支沟 Zhīgōu

(7) 会宗 Huìzōng

(8) 三阳络 Sānyángluò

(9) 四渎 Sìdú

(10) 天井 Tiānjǐng

(11) 清冷渊 Qīnglěngyuān

(12) 消泺 Xiāoluò

(13) 臑会 Nàohuì

(14) 肩髎 Jiānpáo

(15) 天髎 Tiānpáo

(16) 天牖 Tiānyǒu

(17) 翳风 Yīfēng

(18) 瘛脉 Chìmài

(19) 颅息 Lúxī

(20) 角孙 Jiǎosūn

(21) 耳门 ěrmén

(22) 耳和髎 ěrhépáo

(23) 丝竹空 Sīzhúkōng

十二经脉 十一、足少阳胆经(共44穴)

(1) 瞳子髎 Tóngzǐpáo

(2) 听会 Tīnghuì

(3) 上关 Shàngguān

(4) 颔厌 Hànyàn

(5) 悬颅 Xuánlu

(6) 悬厘 Xuánlí

(7) 曲鬓 Qūbìn

(8) 率谷 Shuàigǔ

(9) 天冲 Tiānchōng

(10) 浮白 Fúbái

(11) 头窍阴 Tóuqiàoyīn

(12) 完骨 Wángǔ

(13) 本神 Běnshén

(14) 阳白 Yángbái

(15) 头临泣 Tóulínqì

(16) 目窗 Mùchuāng

(17) 正营 Zhèngyíng

(18) 承灵 Chénglíng

(19) 脑空 Nǎokōng

(20) 风池 Fēngchí

(21) 肩井 Jiānjǐng

(22) 渊腋 Yuānyè

(23) 辄筋 Zhéjīn

(24) 日月 Rìyuè

(25) 京门 Jīngmén

(26) 带脉 Dàimài

(27) 五枢 Wǔshū

(28) 维道 Wéidào

(29) 居髎 Jūpáo

(30) 环跳 Huántiào

(31) 风市 Fēngshì

(32) 中渎 Zhōngdú

(33) 膝阳关 Xīyángguān

(34) 阳陵泉 Yánglíngquán

(35) 阳交 Yángjiāo

(36) 外丘 Wàiqiū

(37) 光明 Guāngmíng

(38) 阳辅 Yángfǔ

(39) 悬钟 Xuánzhōng

(40) 丘墟 Qiūxū

(41) 足临泣 Zúlínqì

(42) 地五会 Dìwǔhuì

(43) 侠溪 Xiáxī

(44) 足窍阴 Zúqiàoyīn

十二经脉 十二、足厥阴肝经(共14穴)

(1) 大敦 Dàdūn

(2) 行间 Xíngjiān

(3) 太冲 Tàichōng

(4) 中封 Zhōngfēng

(5) 蠡沟 Lìgōu

(6) 中都 Zhōngdū

(7) 膝关 Xīguān

(8) 曲泉 Qūquán

(9) 阴包 Yīnbāo

(10) 足五里 Zúwǔp

(11) 阴廉 Yīnpán

(12) 急脉 Jímài

(13) 章门 Zhāngmén

(14) 期门 Qīmén

奇经八脉 一、督脉(共28穴)

(1) 长强 Chángqiáng

(2) 腰俞 Yāoshū

(3) 腰阳关 Yāoyángguān

(4) 命门 Mìngmén

(5) 悬枢 Xuánshū

(6) 脊中 Jìzhōng

(7) 中枢 Zhōngshū

(8) 筋缩 Jīnsuò

(9) 至阳 Zhìyáng

(10) 灵台 Língtái

(11) 神道 Shéndào

(12) 身柱 Shēnzhù

(13) 陶道Táodào

(14) 大椎 Dàzhuī

(15) 哑门 Yamén

(16) 风府 Fēngfu

(17) 脑户 Naohù

(18) 强间 Qiángjiān

(19) 后顶 Hòuding

(20) 百会 Baihuì

(21) 前顶 Qiánding

(22) 囟会 Xìnghuì

(23) 上星 Shàngxīng

(24) 神庭 Shéntíng

(25) 素髎 Sùpáo

(26) 水沟 Shuigōu

(27) 兑端 Duìduān

(28) 龈交 Yínjiāo

奇经八脉 二、任脉(共24穴)

(1) 会阴 Huìyīn

(2) 曲骨 Qūgǔ

(3) 中极 Zhōngjí

(4) 关元 Guānyuán

(5) 石门 Shímén

(6) 气海 Qìhǎi

(7) 阴交 Yīnjiāo

(8) 神阙 Shénquè

(9) 水分 Shuǐfēn

(10) 下脘 Xiàwǎn

(11) 建里 Jiànlǐ

(12) 中脘 Zhōngwǎn

(13) 上脘 Shàngwǎn

(14) 巨阙 Jùquè

(15) 鸠尾 Jiūwěi

(16) 中庭 Zhōngtíng

(17) 膻中 Dànzhōng

(18) 玉堂 Yùtáng

(19) 紫宫 Zǐgōng

(20) 华盖 Huágài

(21) 璇玑 Xuánjī

(22) 天突 Tiāntū

(23) 廉泉 pánquán

(24) 承浆 Chéngjiāng

奇经八脉 三、冲脉

奇经八脉 四、带脉

奇经八脉 五、阴维脉

奇经八脉 六、阳维脉

奇经八脉 七、阴跷脉

奇经八脉 八、阳跷脉

十五络脉

奇穴 一、头颈部穴

(1) 四神聪 Sìshéncōng

(2) 鱼腰 Yúyāo

(3) 上明 Shàngmíng

(4) 太阳 Tàiyáng

(5) 耳尖 Erjiān

(6) 球后 Qíuhòu

(7) 上迎香 Shàngyíngxiāng

(8) 内迎香 Nèiyíngxiāng

(9) 夹承浆 Jiáchéngjiāng

(10) 金津、玉液 Jīnjīn、Yùyè

(11) 牵正 Qiānzhèng

(12) 翳明 Yìmíng

(13) 安眠 Anmián

奇穴 二、胸腹部穴

(1) 子宫 Zǐgōng

(2) 三角灸 Sānjiǎojiǔ

奇穴 三、背部穴

(1) 定喘 Dìngchuǎn

(2) 夹脊 Jiájǐ

(3) 胃脘下俞 Wèiwǎnxiàshū

(4) 腰眼 Yāoyǎn

(5) 十七椎 Shíqīzhuī

(6) 腰奇 Yāoqí

奇穴 四、上肢穴

(1) 肩前 Jiānqián

(2) 肘尖 Zhóujiān

(3) 二白 Erbái

(4) 中魁 Zhōngkuí

(5) 腰痛点 Yāotòngdiǎn

(6) 落枕穴 Luòzhěnxué

(7) 外劳宫 Wàiláogōng

(8) 八邪 Bāxié

(9) 四缝 Sìfèng

(10) 十宣 Shíxuān

奇穴 五、下肢穴

(1) 环中 Huánzhōng

(2) 百虫窝 Bǎichōngwō

(3) 鹤顶 Hèdǐng

(4) 膝眼 Xīyǎn

(5) 胆囊 Dǎnnáng

(6) 阑尾 Lánwěi

(7) 内踝尖 Nèihuáijiān

(8) 外踝尖 Wàihuáijiān

(9) 八风 Bāfēng

第四章 刺灸法

一、毫针刺法

二、灸法

 [附] 拔罐法

三、空位注射疗法

四、耳针疗法

五、头针疗法

第五章 其他疗法

一、按摩疗法

二、发泡疗法 

三、熏洗疗法

四、敷药法

五、热熨法

六、贴药法

七、吹药法

第六章 常见病证的针灸治疗

一、中风

二、感冒

三、中暑

四、哮喘

五、呕吐(附:呃逆)

六、泻泄

七、痢疾

八、便秘

九、癃闭

十、淋证

十一、遗精

十二、阳痿

十三、不寐

十四、癫狂

十五、痫证

十六、眩晕

十七、头痛

十八、痹症

十九、痿证

二十、面瘫

二十一、坐骨神经痛

二十二、痛经

二十三、胎位不正

二十四、肠痈

二十五、扭伤

二十六、耳鸣、耳聋

二十七、牙痛